کاخن

پیانو و لوازم آن

تنبور

دیوان (باغلما)

تار و سه تار

ویولن

تنبک

سازهای بادی