بذر پاش

کود پاش

تراکتور

چاله کن

علف زن

چمن زن

موتور برق (ژنراتور)

دروگر

دمنده و مکنده

اره زنجیری

تریلی پشت تیلر

کود